SPÄŤ NA LOGIN
SAPI

PRIHLÁŠKA
PRE FIRMY

do Slovenskej asociácie
fotovoltického priemyslu a OZE
Člen - právnická osoba; zúčastňuje sa a hlasuje na valnom zhromaždení členov združenia; volí a nominuje osoby do orgánov združenia; je informovaný o činnostiach a zámeroch a zúčastňuje sa na aktivitách združenia; obracia sa na orgány združenia a žiada stanoviská.

 

CELOROČNÝ OBRAT ČLENSKÉ
0 - 200.000€ 300€
200.000€ - 1.000.000€ 700€
viac ako 1.000.000€ 900€
neziskové organizácie 100€

s.r.o. a.s. k.s. v.o.s. n.o. iná

Odoslaním tohto formulára oznamujem, že som sa oboznámil so znením stanov Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE, súhlasím s nimi a zaväzujem sa ich dodržiavať. Svojou účasťou v združení mám záujem prispieť k naplneniu účelu združenia. Po schválení členstva v združení výborom SAPI, zaväzujem sa zaplatiť členský poplatok.