Zelená domácnostiam: registrácia Zhotoviteľov pred spustením

V piatok 16. 10. prebehol na výstave ELOSYS seminár organizovaný SIEA „Seminár Využívanie fotovoltických systémov v domácnostiach – výhody a obmedzenia„. SAPI sa podieľalo na obsahu seminára  aj na panelovej diskusii.

Na seminári odznelo množstvo podnetných informácii, v panelovej diskusii s regionálnymi distribučnými spoločnosťami sa vyjasňovali pojmy ako hybridný systém, funkčné skúšky, povinnosti, nulové pretoky a pod. O tejto diskusii budeme ešte informovať.

Pomerne najdôležitejšia informácia odznela pri prednáške p. Šoltésovej zo SIEA – registrácia Zhotoviteľov je „na spadnutie“ – malo by sa spustiť pravdepodobne v priebehu budúceho týždňa. Prinajhoršom do konca októbra. Mala by prebiehať elektronicky cez web ZelenaDomacnostiam.sk. Následne po zaregistrovaní dostatočného množstva zhotoviteľov by sa mala spustiť aj registrácia domácností. To by sa malo stihnúť bez problémov do konca roka. Držím SIEA palce aby sa im do toho už nič vážne nepriplietlo.

Na seminári odzneli prezentácie SIEA a SAPI. Prezentácie zo seminárov SIEA k programu Zelená domácnostiam si môžte stiahnuť na ich webe: www.SIEA.sk. Na tomto seminári v Trenčíne bola opakovaná prednáška p. Šimona o podrobnostiach fotovoltických zariadení v programe (Fotovoltické systémy v rodinných domoch – možnosti, ekonomika, odporúčania), a odznela nová prednáška p. Gálusa Ako navrhnúť fotovoltický systém tak, aby domácnosť bola schopná využiť čo najväčší podiel vyrobenej energie. Prednášky SAPI si môžte stiahnuť aj tu:

Matej GálusAko navrhnúť fotovoltický systém tak, aby domácnosť bola schopná využiť čo najväčší podiel vyrobenej energie

Pavel Šimon: Fotovoltické systémy v rodinných domoch – možnosti, ekonomika, odporúčania

7 thoughts on “Zelená domácnostiam: registrácia Zhotoviteľov pred spustením

 1. Dobrý deň,
  prepáčte, že zase píšem, ale tak cítim, že musím každého informovať:

  dnes nás volal pán Ing. Stanislav Dudášik – SEPS, že treba poslať ročné hlásenie,
  že treba vyprosiť jednu tabuľku a treba to poslať do konca roka, že vraj to je vo vnútornej zákone seps!
  Takže, treba hlásiť údaje!

 2. Odpoveď:
  Vážený účastník trhu s elektrinou,

  „Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo 14. januára 2013, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom“ ukladá v § 19 prevádzkovateľom distribučných sústav povinnosť denne a mesačne poskytovať údaje prevádzkovateľovi prenosovej sústavy (ďalej len PPS).

  Aby subjekt mohol údaje poskytovať, musí byť zaregistrovaný v informačnom systéme PPS. Pre vytvorenie prístupu do informačného systému subjekt zašle e-mailom vyplnený registračný formulár na e-mailové adresy uvedené v registračnom formulári. Po zaregistrovaní budú subjektu zaslané prístupové údaje (meno, heslo). Podmienkou registrácie je platný EIC kód typu X. V prípade ak ho subjekt nemá, požiada o jeho pridelenie spoločnosť OKTE a.s., postup nájdete na http://www.okte.sk.

  Ing. Stanislav Dudášik
  Tel: 041 / 518 3406
  Email: stanislav.dudasik@sepsas.sk

  • Názov je § 19 „Zverejňovanie informácií a poskytovanie údajov prevádzkovateľom distribučnej sústavy“. Ale tu sa bavíme o výrobcovi(coch) a to nie sú distribučné sústavy.
   A distribučka má odovzdať podľa odseku (5) „očakávaný diagram výroby elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie v zariadeniach na výrobu elektriny“. To je však agregovaná výroba všetkých výrobcov. A veď to aj vedia merať. A JE TO POVINNOSŤ DISTRIBUČKY, nie výrobcu.

   • Dobrý deň,
    súhlasím s Vami pán Šimon, len teraz som zbadal jednu vec, ako spustíte webstránku seps:
    http://www.sepsas.sk/seps/Pokyny.asp?Kod=515
    tak je vypísaný s veľkými písmenami:
    Poskytovanie údajov o výrobe, spotrebe a distribúcii elektriny účastníkmi trhu s elektrinou pre SEPS, a.s.

    Používa slovo: účastníkmi trhu s elektrinou

 3. Je to podľa § 27 ods. 2 písm. f) Zákona o energetike (č. 251/2012).

  § 27
  Práva a povinnosti výrobcu elektriny
  (2) Výrobca elektriny je povinný
  a) uzatvoriť zmluvu o pripojení do sústavy s prevádzkovateľom
  sústavy,
  b) uzatvoriť zmluvu o zúčtovaní odchýlky, ktorá obsahuje aj povinnosť zložiť finančnú zábezpeku, so zúčtovateľom odchýlok alebo zmluvu o prenesení zodpovednosti
  za odchýlku s iným účastníkom trhu s elektrinou, ktorý je subjektom zúčtovania,
  c) umožniť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a prevádzkovateľovi distribučnej sústavymontáž určeného meradla a montáž zariadenia na prenos informácií
  o nameraných údajoch a prístup k týmto zariadeniam,
  d) inštalovať a priebežne certifikovať zariadenia na poskytovanie podporných služieb, ak celkový inštalovaný elektrický výkon zariadenia na výrobu elektriny je vyšší ako 50 MW,
  e) poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a prevádzkovateľovi distribučnej sústavy technické údaje potrebné na zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti
  sústavy,
  f) poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy technické údaje potrebné na prípravu prevádzky sústavy vo všetkých jej etapách, a to ročnej, mesačnej, týždennej a dennej, na riadenie prevádzky sústavy a na hodnotenie prevádzky sústavy,
  g) poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy údaje potrebné na spracovanie návrhov na riešenie rovnováhy medzi ponukou a dopytom elektriny, údaje potrebné na účely vypracovania energetickej politiky, správy o výsledkoch monitorovania bezpečnosti
  dodávok elektriny a dokumentov pre rozvoj sústavy v rozsahu technických podmienok prevádzkovateľa prenosovej sústavy podľa § 19,
  h) poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy údaje o spotrebe elektriny, ak ide o výrobcu elektriny, ktorý spotrebováva vyrobenú elektrinu vo vlastnom zariadení,
  i) poskytovať prevádzkovateľovi sústavy, do ktorej je pripojený, údaje potrebné na fakturáciu za poskytovanie systémových služieb a za prevádzkovanie systému, najmä údaje o množstve elektriny meranej na svorkách zariadení na výrobu elektriny, ak ide o výrobcu
  elektriny, ktorý spotrebúva vyrobenú elektrinu vo vlastnom zariadení a dodáva vyrobenú elektrinu koncovým odberateľom elektriny pripojeným do distribučnej sústavy, do ktorej je zariadenie na výrobu elektriny výrobcu pripojené a ktorej distribúcia elektriny v uplynulom roku bola nižšia ako 1 500 000MWh,
  j) poskytovať zúčtovateľovi odchýlok technické údaje o dodávke elektriny potrebné na vyhodnotenie odchýlok a informácie potrebné na činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v rozsahu podľa pravidiel trhu,
  k) poskytovať odberateľovi elektriny, prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a na požiadanie ministerstvu a úradu informácie o podiele jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej elektrine v predchádzajúcom roku,
  l) poskytovať odberateľovi elektriny, prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a na požiadanie ministerstvu a úradu informácie o vplyve výroby elektriny na životné prostredie,
  m) vypracovať plán rozvoja výroby elektriny na obdobie piatich rokov a predložiť ho ministerstvu každoročne do 30. novembra; to neplatí, ak celkový inštalovaný
  výkon zariadení na výrobu elektriny výrobcu elektriny je najviac 1 MW,
  n) dodržiavať kvalitu vyrábanej elektriny a služieb s tým spojených,
  o) zabezpečiť dlhodobo spoľahlivé, bezpečné a efektív ne prevádzkovanie zariadení na výrobu elektriny pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia,
  p) zabezpečiť meranie vyrobenej elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny,
  q) poskytovať úradu každoročne do 30. mája údaje za predchádzajúci rok, očakávané údaje v prebiehajúcom roku a plánované údaje na nasledujúci rok o výrobe elektriny vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny, vlastnej spotrebe vyrobenej elektriny pri výrobe elektriny, ostatnej vlastnej spotrebe elektriny a dodávke vlastnej vyrobenej elektriny,
  r) vybrať a uhradiť odvod určený osobitným predpisom 35) spôsobom podľa osobitného predpisu.36)

  (3) Výrobca elektriny, ktorý je aj dodávateľom elektriny, môže predávať elektrinu formou aukcií podľa pravidiel schválených úradom.

  (4) Výrobca elektriny, ktorý je aj dodávateľom elektriny a bude predávať elektrinu podľa odseku 3, je povinný
  a) vypracovať návrh pravidiel pre predaj elektriny formou aukcií podľa osobitného predpisu,51)
  b) predložiť úradu návrh pravidiel pre predaj elektriny formou aukcií na nasledujúci kalendárny rok do 31. októbra kalendárneho roka,
  c) dodržiavať úradom schválené pravidlá pre predaj
  elektriny formou aukcií.

 4. Teraz som dostal tento list:
  Zdravim vsetkych,

  do 31.10. mame povinosti predlozit SEPSu rocnu pripravu prevadzky v aktualizovanej podobe na t+1.
  V SAPI kalendare som to nenasiel, ale pre istotu davam na zvazenie, ci to neurobit.

  S pozdravom / Kind regards,
  …………………

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *