Tlačivo na oznámenie o „Neregulácii“ kvality

V predchádzajúcom článku o ďalšej zbytočnej povinnosti sme vám písali o „povinnom“ hlásení na úrad, že nepodliehate regulácii kvality.

Mnohí z vás aj kontaktovali úrad, kde im bolo povedané, že výrobca nepodlieha regulácii kvality. A áno majú pravdu – výrobca nepodlieha regulácii kvality. Lenže spomínané tlačivo nie je hlásenie o kvalite.

Týmto listom iba úradu oznamujete, že „ste neboli ani minulý rok regulovaným subjektom“. Nakoľko je to vec relatívne nová, tak tu je aj pre nečlenov SAPI návrh formulára – Vzor listu je tu: Regulacia kvality

Znovu upozorňujem, celé hlásenie je nezmysel, ale nešťastné formulácie zákona, nútia byť opatrný a v textoch vidieť možnú budúcu šikanu – viď Akcia 1508.

29 thoughts on “Tlačivo na oznámenie o „Neregulácii“ kvality

 1. Práve to som chcel zistiť…
  Obávam sa ale, že ak áno, tak asi to nebude na stránke ÚRSO 🙁
  ….bohužiaľ

 2. !! Ďalšia, pripravená pasca !! – môžete zase stratiť všetko, prečítajte si to:

  Podľa: Prevadzkovy_poriadok_od_18_12_2014 SSE-D
  http://www.sse-d.sk/portal/page/portal/SSE_Distribucia/Spravy/dokumenty_na_stiahnutie/Prevadzkovy_poriadok_od_18_12_2014.pdf

  na strane 60 a 61
  5.1.3 …..
  ……Výrobcovia elektriny, ktorí nemajú k 15. augustu príslušného kalendárneho roka uzatvorenú s PDS zmluvu o dodávke elektriny, sú povinní oznámiť PDS alebo ním poverenej osobe predpokladanú
  charakteristiku svojej dodávky elektriny na nasledujúci rok v štvrťhodinovom rozlíšení
  súčasne so žiadosťou o uzatvorenie zmluvy o dodávke elektriny podľa odseku 5.1.2
  písm. a), t.j. najneskôr 30 dní pred začiatkom príslušného obdobia, na ktoré si
  uplatňuje podporu vo forme odberu elektriny na straty, inak právo na podporu vo
  forme odberu elektriny na straty na nasledujúci rok nemajú. Výrobca elektriny, ktorý
  si splnil povinnosť podľa predchádzajúcej vety, je zároveň povinný upresňovať
  predpokladanú charakteristiku svojej dodávky elektriny v štvrťhodinovom rozlíšení
  vždy do 20. dňa mesiaca na nasledujúci kalendárny mesiac, ako aj každý deň do
  7:30 hod predpokladanú charakteristiku dodávky v štvrťhodinovom rozlíšení na
  nasledujúci deň, ak sa PDS nedohodne s výrobcom elektriny inak……..

   • 100%-ne ?, lebo píše len slovo „výrobcovia“, a nie „Výrobca elektriny, ktorého celkový nainštalovaný výkon zariadenia na výrobu elektriny je väčší ako 1 MW „,….čo použije vo vete predtým…

   • Viete pán Grolmus, ja nie som žiaľ 100% istý, lebo použije na začiatku vety: „Výrobcovia elektriny“
    a nie „Výrobca elektriny, ktorého celkový nainštalovaný výkon zariadenia na výrobu
    elektriny je väčší ako 1 MW….“

 3. Prosím pomôžte mi zistiť, lebo nie som istý, že ten nový formulár čo je momentálne na webstránke úrsa:

  Formulár – Povinnosť výrobcov elektriny predložiť údaje do 30.05.2015; [XLS_Excel 97-2003]
  http://www.urso.gov.sk/?q=Tla%C4%8Div%C3%A1%20a%20formul%C3%A1re/Elektroenergetika

  môžeme používať pre hlásenie pre SSE-D?

  Lebo SSE-D má tam staré formuláre, ale žiaľ nie sú vôbec časovo aktualizované……

  http://www.sse-d.sk/portal/page/portal/SSE_Distribucia/Zakladne_informacie/sluzby_zakaznikom/firmy_a_organizacie/dokumenty_na_stiahnutie

  ◾Požiadavka na údaje v zmysle §24 (1) g) zákona č. 656/2004 Z.z. – Príloha k zmluve MDS
  ◾Formulár pre poskytnutie údajov v zmysle §24 (1) g) zákona č. 656/2004 Z.z. – Výrobca
  ◾Formulár pre poskytnutie údajov v zmysle §24 (1) g) zákona č. 656/2004 Z.z. – TOP

  Lebo VSD to má aktualizované, tak viem.

 4. Muselo by sa to týkať prostriedkov EU, nie?
  Dostalo Slovensko na podporu a financovanie OZE a KVET prostriedky z EU?
  Ozaj netuším, ak máte niekto také info, dajte vedieť.
  Ak áno, tak potom by sa to malo dať, nie?

 5. Výrobcovia OZE a KVET – kvôli likvidačnému zákonu treba podať podnet (sťažnosť) aj na OLAF – aby sa naša sťažnosť už konečne bola prešetrená!

 6. Pekne poprosím SAPI, aby dal na OLAF podnet na kontrolu regionálnych distribučných spoločností a aj na úrso!
  Myslím na akciu 1508

  http://ec.europa.eu/anti_fraud/investigations/report-fraud/index_sk.htm

  Oznámenie podvodu

  Na tejto stránke nájdete informácie a formuláre, ktoré potrebujete na oznámenie podvodu úradu OLAF.

  Čo predstavuje podvod?

  Podvod je, ak niekto úmyselne uvedie niekoho iného do omylu s cieľom vlastného obohatenia alebo spôsobenia škody inej osobe.

  Nezrovnalosťou je taký skutok, ktorý nie je v súlade s predpismi EÚ a môže mať negatívny dosah na finančné záujmy EÚ. Môže však vzniknúť aj v dôsledku neúmyselného omylu zo strany príjemcov žiadajúcich vyplatenie finančných prostriedkov alebo orgánov zodpovedných za vykonávanie platieb. Ak však k nezrovnalosti došlo úmyselne, ide o podvod.

  Oznámte nám, ak máte podozrenie, že došlo k:
  ◾podvodu alebo inej vážnej nezrovnalosti s možným negatívnym dosahom na finančné zdroje EÚ, či už ide o príjmy a výdavky EÚ alebo o majetok inštitúcií EÚ;
  ◾vážnemu pochybeniu členov alebo zamestnancov európskych inštitúcií a orgánov.

  Oznámenie podvodu

  Môžete tak urobiť anonymne. Samotné oznámenie podvodu nemusí spĺňať žiadne formálne náležitosti. Uveďte však čo najpresnejšie a najpodrobnejšie informácie. S úradom OLAF môžete komunikovať v ktoromkoľvek z 23 úradných jazykov EÚ.

  Ako môžu podvod ohlásiť zamestnanci EÚ?

  Ak ste zamestnancom inštitúcie EÚ, je vašou povinnosťou oznámiť akékoľvek podozrenia z podvodu, korupcie alebo inej protiprávnej činnosti, ktorá môže predstavovať vážne porušenie povinností úradníka EÚ.
  Informátori, ktorí v tejto súvislosti dodržia služobný poriadok, budú chránení pred možnými nepriaznivými dôsledkami. Ide najmä o identitu informátora, ako aj o jeho mobilitu a pracovný posudok. Aby bola Komisia schopná vykonať takéto ochranné opatrenia, informátor bude musieť odhaliť svoju totožnosť.
  O svojich podozreniach môžete informovať svojho nadriadeného alebo OLAF. Ak chcete informovať OLAF priamo, pošlite nám e-mail.

  Ďalšie informácie o právach a povinnostiach informátora v rámci inštitúcií EÚ nájdete v článkoch 22a a 22b služobného poriadku

 7. Dobrý deň,
  len toto nerozumiem, prečo nenahlásime tento podvod čo sa stalo, čo robil ÚRSOo a PDS-ky s občanmy – výrobcami OZE a KVET pre Európsku komisiu že neoprávnene odobrali všetko…, myslím na akciu 1508?

  Obrovské ticho je, a toto obdivujem, že ten minulý protest vôbec nevysielali v TV, pane bože, to je obrovská, čierna moc, arogancia a potom som našiel na internete právnické kancelárie, ktoré hlavne vyriešia (energetické biznisy) a pracujú len pre investičné skupiny a potom som dozvedel, že tieto skupiny aj riadia a ovládajú TA3, JOJ-ku, RTVS,..a potom PDS-ky, SPP,…ZSSk Cargo (preto môžeme zadarmo cestovať vlakom – politika a reklama), proste všade sedia ich agenti ako predsedy predstavenstva, redaktori, riaditelia a také, ktoré majú max. 35 rokov, začiatočníci, neodborníci napr. pre techniku, ale sú to dobre vycvičené, ekonomické žraloky pre investíciu s notebookmi.
  Tieto postupy čo oni teraz spravia, dávno aj najhoršie komunisti nerobili, že prídu a zoberú vám všetko, vaše majetky, peniaze….podľa mňa arogantne vyrabujú občanov a teraz hlavne výrobcov OZE a KVET.
  Politici pre nich pracujú na objednanie…..
  Ja neviem, neexistuje na Slovensku na nich zákon, asi nemôže, lebo žiaľ, oni to píšu…… 🙁

 8. No to som teda zvedavý na tú správu, keď sa dočkala takej promptnej reakcie Úradu…
  Určite si to všetci radi prečítame 🙂
  Veď podnikať v energetike na Slovensku je „malina“…

 9. To čítam na stránke

  http://www.urso.gov.sk/?q=Aktuality/Reakcia%20%C3%9Aradu%20pre%20regul%C3%A1ciu%20sie%C5%A5ov%C3%BDch%20odvetv%C3%AD%20na%20hodnotiacu%20spr%C3%A1vu%20Eur%C3%B3pskej%20komisie%20o%20Slovensku%202015

  , že čo klamú zase? 🙂

  27

  Reakcia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na hodnotiacu správu Európskej komisie o Slovensku 2015

  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví s údivom a pohoršením zaznamenal informácie a vyjadrenia v hodnotiacej správe Európskej komisie (EK) o Slovensku v časti o energetickom trhu, do ktorej EK čerpala údaje a informácie zo zastúpenia EK na Slovensku.

  Úrad prehlasuje, že zastúpenie EK na Slovensku postupovalo neuveriteľne ignorantsky a neprofesionálne. Absolútne, bez jedinej opravy nerešpektovalo a v správe nezohľadnilo objektívne podklady a argumenty nielen od úradu, ale aj priamo od regulovaných subjektov, ktoré mu úrad niekoľko krát písomne a na osobných stretnutiach odovzdal. Úrad sa márne snaží pochopiť, čo zastúpenie EK svojím postupom sledovalo a preto musí konštatovať, že nemá iné vysvetlenie, ako evidentnú snahu zastúpenia EK na Slovensku zavádzať Európsku komisiu s cieľom bezdôvodne osočiť úrad, obviniť ho z nedodržiavania nariadení a smerníc EÚ a označiť ho za vinníka všetkých negatívnych dopadov na priemysel Slovenska a životnú úroveň obyvateľstva. Úrad bude teraz dôkladne analyzovať publikovanú správu a podiel zastúpenia EK na Slovensku na jej neobjektívnej a tendenčnej deformácii. Následne zváži ďalšie kroky voči zastúpeniu EK na Slovensku.

  O svojom ďalšom postupe bude úrad informovať verejnosť v budúcom týždni.

  Tlačová správa
  27. február 2015

  • Štandardné hlásenia o kvalite sa zasielajú do Martina, ale toto neštandardné je dôležité mať potvrdené odoslanie na ÚRSO ako také. Buď teda do Bratislavy, alebo do Martina.
   Ako často zdôrazňujem: radšej potvrdenie na podateľni, ale aspoň poslať doporučenie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.