Potrebné informácie pre ďalšie kroky – pre poškodených akciou 1508

Mnohí výrobcovia dostali od svojej regionálnej distribučnej spoločnosti listy (RDS), v ktorých tieto zmätočne tvrdia, že na základe informácií od ÚRSO a aj vlastných informácií si podľa neznámeho kľúča vybraní výrobcovia nesplnili povinnosti. Aké nesplnené povinnosti to v liste nešpecifikujú a na listy a správy vecne neodpovedajú. Čas súri a aby sme sa posunuli ďalej, je…

Novela zákona č. 609/2007 Z.z.

Poslanci NRS SR na tejto aktuálnej schôdzi boli priam ústretový voči fotovoltike, okrem paragrafu o malých zdrojoch, tiež odhlasovali novelu zákona o spotrebnej dani z elektriny (uhlia a plynu). Tu je skrytá úprava, ktorá by mala mať za priamy dôsledok zrušenie povinnosti podávať nulové daňové prizanania k spotrebnej dani elektriny. Pevne verím, že aj colnici,…

Seminár SAPI – termíny

Nakoľko sa blíži čas uzávierky prihlášok (piatok 1. 11. 2013) tak chceme dať opätovne do pozornosti seminár o aktuálnych a budúcich otázkach fotovoltiky na Slovensku: Seminár 2013. Termin konania seminára je 6. 11. 2013 v Bratislave. Viac na priloženom linku. Viac tu: Termíny seminárov sapi

Reakcia SAPI k novele zákona č. 309/2009

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu (SAPI) a Slovenská agentúra pre obnoviteľné zdroje energie (SkREA) s poľutovaním reagujú na poslanecký návrh novely zákona o obnoviteľných zdrojoch energie z dielne MHSR, ktorý má za cieľ de facto znemožniť nové fotovoltické inštalácie nad 100 kWuž od roku 2011. Prijatie takto koncipovanej novely by znamenalo v…

Panelová diskusia „Solárna daň“

Predminulý týždeň sme vás pozývali na minulo týždňovú panelovú diskusiu o „Solárnej dani“, na ktorej samozrekme zazneli slová aj o G-.komponente. Vďaka Konzervatívnemu inštitútu (spoluorganizátorovi akcie) si môžte pozrieť aj záznam. Pozrite si video a necháme na vás aby ste si urobili záver.

Rozdieľ medzi G-komponentom a „Solárnou daňou“

V minulých dňoch zazneli v médiach polooficiálne správy, že MF SR zrušilo úvahy o “Solarnej dani”. Následne sa ma niekoľko ľudí z oblasti fotovoltiky (ale aj mimo nej) pýtalo,  či sme teda zvíťazili v našom boji proti G-komponentu. Odpoveď je NIE – sú to dva odlišné nové poplatky v energetike. G-komponent: ľudový názov pre platbu…

Pripomienkové konanie k novele vyhlášky ÚRSO o OKTE ukončené

SAPI v rámci MPK (medzirezortné pripomienkové konannie) uplatnilo 5 zásadných pripomienok. Presné znenie môžte nájsť na portáli právných predpisov. Naše pripomienky boli smerované do dvoch oblastí: Znižovanie množstva informačných povinností = množstva informovaných subjektov. Vyňatie maličkých (aby sa nemýlilo s pojmom podľa zákona malých) výrobcov z povinnosti informovať. Obe časti majú rovnaký účel – chceme aby…

Tlačová beseda SAPI – pozvánka

Kde je G-bod slovenskej energetiky Tlačová beseda Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu Bratislava, SSN, utorok 15. 10. o 9,30 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví sa chystá zaviesť tzv. G-komponent, teda poplatok pre výrobcov energie za prístup do distribučnej siete. Tento krok: znevýhodňuje slovenských výrobcov pred zahraničnými, diskriminuje malých výrobcov pred veľkými, v konečnom dôsledku bude mať…

Úspech nášho člena – OKTE a automatizované zadávanie údajov

Zriadením OKTE (organizátor krátkodobého trhu s elektrinou) vznikla výrobcom elektriny a prevádzkovateľom miestnych distribučných sústav povinnosť nahlasovania požadovaných údajov. Vzhľadom na rozsah povinných poskytovateľov si OKTE zvolilo systém ISOM, ktorý umožňuje zabezpečený prístup v rôznych úrovniach pre rôzne úrovne poskytovateľov. Rozdelenie je podľa výkonu elektrárne a typu zdroja a umožňuje ako individuálny prístup, tak aj automatizované zadávanie. Poskytovatelia majú podľa úrovne výkonu…

Novela vyhlášky ÚRSO o OKTE

Vážení členovia, tých čo sa to týka, alebo sa o to zaujímajú: ÚRSO nám dáva šancu na zmenu vzťahu s OKTE svojou novelou vyhlášky č. 24/2013 o OKTE. Návrh je tu: „Novela na Portáli právných predpisov“ Medzirezortné pripomienkové konanie končí 16. 10. 2013 preto vás všetkých poprosím o váš pohľad na túto novelu a čokoľvek vás…